Статут

P1120923


Съгласно Постановление №65 на Министерски съвет от 5 април 1999 г., Националният студентски дом (НСД) e структуриран като юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията. НСД се явява второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на образованието и науката.


Административна уредба:


Най-значимото събитие в административно отношение през последния период от работата на НСД бе придобиването на статут на държавна културна организация по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата. Този статут, удостоверен от Министерство на културата през м. април 2020 г., е отражение на възраждането в най-ново време на дългогодишните традиции на институцията като водещ културен център в сферата на сценичните изкуства в който своите първи стъпки са направили едни от най-големите имена на българската музика, театър, танц, литература.

20200518_172526


Политика по качеството и вътрешни правила:


P11304101

Като държавна институция от състава на централната изпълнителна власт, НСД провежда държавната политика в полза на студентите в извън-учебно време чрез подпомагане на различни дейности на национално равнище в областта на изкуството, културата, образованието и науката; предоставя информация и съдейства на студентите за намиране на работа, за упражняване на спортни занимания, отдих и туризъм.


Стратегически и оперативни документи:


Studentski-dom_Poster_vertical_sin