Статут

P1120923


Съгласно Постановление №65 на Министерски съвет от 5 април 1999 г., Националният студентски дом (НСД) e структуриран като юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията. НСД се явява второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на образованието и науката.

Седалището на НСД e в гр. София, с адрес на управление пл. Народно събрание 10. Сградата на НСД е публична държавна собственост (акт за държавна собственост № 00131/14.02.1997 г.) и представлява архитектурен паметник на културата от местно значение (писмо на НИПК № 2637/07.06.1988 г.).


Административна уредба:


Най-значимото събитие в административно отношение през последния период от работата на НСД бе връчването от италианската акредитираща агенция RINA на Сертификат №33516/16/S за качество на управлението, съответстващо на международния стандарт ISO 9001:2015. Стандартът надгражда съществуващата българска система за финансово управление и контрол.


Политика по качеството и вътрешни правила:


P11304101

Като държавна институция от състава на централната изпълнителна власт, НСД провежда държавната политика в полза на студентите в извън-учебно време чрез подпомагане на различни дейности на национално равнище в областта на изкуството, културата, образованието и науката; предоставя информация и съдейства на студентите за намиране на работа, за упражняване на спортни занимания, отдих и туризъм.


Оперативни документи:


Studentski-dom_Poster_vertical_sin