Експертни звена

Съвет на НСД 30.05.2021 г.


Съгласно Правилника за устройството и дейността на НСД, Директорът се подпомага в дейността си от съвет на НСД и от експертна комисия.


Експертен съвет

  • Формат: Съветът е съвещателен орган към НСД. Съставът на съвета се предлага от директора на НСД и се утвърждава със заповед от министъра на образованието и науката. Членовете на съвета се определят за срок една година. В състава на съвета се включват: двама упълномощени представители на националното представителство на студентските съвети, заявили писмено пред НСД участието си в съвета на НСД; четирима представители на студентски организации, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в областта на изкуството, културата, образованието и науката, заявили писмено пред НСД участието си в съвета на НСД; директорът на НСД.
  • Задачи: Съветът участва в разработването на годишната програма на НСД; дава мнение за предоставяне на помещенията в сградата на НСД и за развитие на материалната база; обсъжда годишния отчет за работата на НСД; дава мнение за бюджета на НСД; участва в разработването на националната политика за задоволяване на социалните и културните потребности на студентите. Съветът на НСД заседава най-малко веднъж месечно и се свиква от директора на НСД не по-късно от 5 дни преди датата на заседанието. Заседанията на съвета са законни при условие, че присъстват 2/3 от членовете му. Решенията от заседанията на съвета се вземат с обикновено мнозинство.

P1120935
Членове на Съвета и Експертната комисия към НСД, Септември 2018 г.

 


Експертна комисия

  • Формат: В дейността си НСД се подпомага от 5-членна експертна комисия. Експертната комисия се определя със заповед на директора и в нея се включват петима експерти в областта на изкуствата, науката, информацията, правото, туризма и спорта. Членовете на комисията се определят за срок една година.
  • Задачи: Комисията разглежда и дава мнение за проекти и инициативи; дава предложения за развитието на материалната база и дейността на НСД. Експертната комисия заседава най-малко веднъж месечно и се свиква от директора на НСД не по-късно от 5 дни преди датата на заседанието. Заседанията на експертната комисия са законни при условие, че присъстват 2/3 от членовете й. Решенията от заседанията на комисията се вземат с обикновено мнозинство.

Заповед за определяне на правила за формиране и работа на експертните звена


Протоколи от заседания


2023

  • Заседание на Съвет и експертна комисия към НСД от м. 03.2023 г.
  • Заседание на Съвет и експертна комисия към НСД от м. 02.2023 г.
  • Заседание на Съвет и експертна комисия към НСД от м. 01.2023 г.

2022


2021


2020


2019


2018


2017


2016


2004


2003


2002


2001


1999


1998


1997