Студентският дом през 2025

Архитектурният проект за изграждане на сградата на Студентския дом в София е изработен през 1929 година от архитектите Станчо Белковски и Иван Данчов. В него, по думите на авторите на проекта:

Сградата трябва да обединява всички студенти, и то не като официален и държавен институт, а като общо тяхно жилище. Естествено е, че здравата основа е домакинската взаимопомощ изразена в получаване на изобилна, здрава и евтина храна, съчетана с удовлетворяването на ежедневните изисквания на живота ()

Тук трябва да има място за другарски срещи, читални, стаи за занимание, както и възможност за свободно умствено развитие в най-широкия смисъл на думата (…)

Те са разположени близо до университетите и спортните плацове и обикновено обемат следните групи:

 • Клубни и салонни помещения с кухня и стаи за домакински нужди;
 • Канцеларии за управата на сградата, каса, стаи за студентските организации, лекар и пр.;
 • Помещения, в които студентите могат да упражняват занятия, които биха улеснили материалната им издръжка;

Според нуждата и мястото може още да има:

 • Няколко стаи за пренощуване на гости и студенти, помагачи в стопанския живот на дома. Постоянните жилищни стаи за студенти се избягват, тъй като обитателите им често превземат целия дом, чувствайки се ден след ден все повече негови господари и по такъв начин отчуждавайки другите студенти от него.
 • Зали и места за спорт…..“

ОБОСНОВКА НА ВИЗИЯТА ЗА БЪДЕЩЕТО НА ДОМА:

Визията за бъдещето на НСД, като основа за разработване на подробен инвестиционен проект за реновацията на сградата на НСД в периода 2021-2025 г., е резултат от започналите през 2018 г. поредица от обществени и експертни обсъждания, анкетни допитвания и документни проучвания, активна организационна и културна дейност в залите на Дома с акцент върху тяхното възстановяване, в т.ч.:

 • Публичното обсъждане „За бъдещето на Студентския дом“ с участието на представители на Съвета и Експертната комисия към НСД, МОН, граждански и културни организации, студенти от УАСГ, разработили идеен проект за възстановяване залите на Дома. / 15.10.2018 г.
 • Издаване и изпълнение на Заповед на Директора на НСД относно сформиране на работна група с участието на експерти от МОН, представители на НПСС, дейци на културата, с цел планиране на необходимия набор от дейности от технологичен и управленски характер до  изготвяне на техническо задание за основен ремонт на сградата. / ноември 2018 – май 2019 г.
 • Възлагане и изготвяне на конструктивно обследване, технически паспорт, енергийно обследване и енергиен сертификат на сградата на Студентския дом / декември 2018 г. – февруари 2019 г.;
 • Публично представяне и обществено обсъждане на самостоятелен дипломен проект за цялостна ревитализация на сградата на Национален студентски дом на арх. Лора Лучева, проведено в Централно фоайе на НСД. / 30.05.2019 г.
 • Провеждане на националната церемония „Студент на годината“ за отличаване на най-успешните студенти на България за 2019 г. в Голямата зала на НСД в присъствието на Председателя на Народното събрание, Министъра на образованието и науката, Кмета на Столична община и мн. други официални и академични лица, привлечени като съмишленици за каузата по възстановяването на залата в рамките на целогодишна медийна и дарителска кампания.
 • Подготовка, подаване и успешна защита на кандидатура в състезателна процедура по документи на Столична община за получаване на целево финансиране по програма „Културно наследство на С.О.“ за разработване на инвестиционен проект за ремонт на сградата. / ноември 2019 г. – октомври 2020 г.
 • Поддържане на отворена дискусия по темата в рамките на постоянна работна група онлайнЗа възстановяване на сцената на Национален Студентски Дом“ с над 130 представители на студентския, академичен, културен и обществен сектор у нас. / текуща дейност от 2018 г. насам.
 • Осъществени над 200 културни и обществени събития с широк художествено-творчески и академичен профил  в залите на партерния етаж на НСД от възстановяването на дейността там през септември 2018 до март 2021 г. включ. Анализ на получените отзиви и обратна връзка от партньори-организатори и посетители на събитията и отразяването им в годишните планови и отчети на НСД за периода 2018 – 2021 г.

СТРАТЕГИЧЕСКА ВИЗИЯ:

Студентският дом през 2025 г. е водещ събитиен център за културна, академична и обществена изява на българското студентство и за среща на студентите и младите хора с най-актуалните художествено – творчески, образователни, обучителни, социално – ангажирани програми, проекти и практики от по-широката обществена среда.

Студентският дом е обединително академично пространство, където среща намират опитът на националните студентски организации, традициите на дългогодишните творчески формации при НСД, амбицията на формалните и неформални младежки общности и колективи от страната и чужбина. За дейностите на всички тях има място в отворената програма и в пространствата на Студентския дом, които олицетворяват единството в многообразието.

Студентският дом е уникално за България обществено средище с мисия да пази жив спомена за възрожденските традиции, стремежа към просвещение, духа на студентската и обществена взаимопомощ, да претворява и извежда до нови върхове успехите на предходните поколения в студентската художествената самодейност, да промотира и да способства за развитието на креативната, предприемчива, свободомислеща натура на младите хора в съвременна България.

Снимка: „По стъпките“

Оперативният план за реализацията на визията по години може да бъде намерен тук: