Възстановен е Центърът за академично творчество

Във връзка с националния празник 1-ви ноември, Ден на народните будители, както и във връзка с проведената обществена дискусия и отправените предложения и идеи за бъдещето на Националния студентски дом от 15-и октомври 2018 г., директорът на Национален студентски дом Христиан Даскалов издаде следната заповед:

  1. Да се възстанови дейността на Академичния център за литература и култура към Национален студентски дом. Центърът да се преименува на Център за академично творчество към Национален студентски дом.
  2. Центърът за академично творчество да се ангажира със следните приоритетни дейности и задачи:

2.1. Създаване на академична библиотека на името на Васил Янков, в т.ч. попълването на начален библиотечен фонд чрез организирането на дарителска кампания.

2.2. Дигитализиране и публикуване онлайн на изданията на Центъра от предходни периоди. – виж тук

2.3. Създаване на периодично издание с научен и образователен характер под формата на многопрофилно академично списание за оригинални студентски и докторантски разработки – статии, обзори, кратки научни съобщения.

2.4. Провеждане на културни, образователни, научни и др. събития на територията на НСД, в т.ч. въвеждането в експлоатация на централното фоайе на Студентския дом като споделено пространство за активна обществена дейност.

  1. Ръководството на Центъра се възлага на Директора на НСД. Координацията по изпълнението на поставените задачи се възлага на г-жа Росица Пенева, специалист към НСД.

P1130045
Откриване на юбилейната дискусия „За бъдещето на Студентския дом“, 15.10.2018 г.

МОТИВИ:

  • Академичният център за литература и култура към Национален студентски дом е с преустановена дейност от 2004 г. насам. Паралелно с това, студентското академично творчество включва редица направления отвъд студентската културна и литературно-творческа дейност, в т.ч. студентската наука, компютърните изкуства и др., което налага една нова, съвременна формулировка за Центъра – като цели, функции и название.
  • Формирането на обособена академична библиотека се явява в изпълнение на волята на дарителите и създателите на Студентския дом от 30-те години на 20-и век. По настоящем Домът разполага с изключително ограничен литературен фонд, под 500 тома, който освен че не е описан, към м. август 2018 г. бе захвърлен в строителните и битови отпадъци, изпълващи нефункциониращия партерен етаж. Това налага дейности по адекватното развитие на фонда, осъвременяването му и отварянето му към широката общественост. Наименуването на библиотеката на Васил Янков е свързано с неговите заслуги към изграждането на Студентския дом като председател на студентския комитет към Българския национален студентски съюз (1929 – 1932), както и във връзка с ролята му като застъпник за събиране на спомените за създаването на Дома през 60-те и 70-те години на 20-и век – заслуги, описани в книгата „Думата на българския студент“ (2002).
  • Националният студентски дом, отвъд инициативи на студентските организации, работещи с НСД по силата на договори за безвъзмездна съвместна дейност, по никакъв начин не адресира държавната политика в подкрепа на студентската наука. От 2004 г. насам няма нито едно издание с образователен или научен характер, няма научни форуми и семинари, организирани по инициатива на администрацията на Студентския дом. Инициирането на регулярни обучения и работилници във формат „Отворен Университет“ от м. август 2018 г. частично запълва този дефицит. Издаването на студентско научно списание би могло да адресира още по-ефективно дефицита на национално и дори на международно ниво – отвъд конкретните дейности, които се провеждат на територията на Дома.
  • Провеждането на студентския фестивал „Изкуството в действие“ през м. октомври 2018 г., станал възможен след организирането на мащабна акция по почистване, показа големия потенциал на централното фоайе на Студентския дом като пространство за активна културна и обществена дейност. Фестивалът се превърна в най-голямото културно събитие в Студентския дом от 2001/2004 г. насам. С оглед тежкото състояние на голямата сцена на Студентския дом (поради пожар от 2001 г.) и камерната сцена на Студентския дом (поради продължителна безстопанственост), въвеждането в експлоатация на централното фоайе за целите на Центъра за академично творчество и останалите центрове и партньори на НСД, се явява единствената фактическа възможност за незабавно оптимизиране на дейността на Студентския дом в рамките на съществуващите бюджетни ограничения.

P1130062
Снимка от фестивала „Изкуството в действие“, проведен след акциите по почистване.