НПСС преизбра лидера си в Студентския дом

Изпълнителният съвет на Националното представителство на студентските съвети в България проведе своето първо заседание за мандат 2022-2024г.

На него по предложение на председателя на НПСС – Даниел Парушев бяха избрани трима зам.-председатели:

– Александър Узунов от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”;
– Доротея Николаева от Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
– Йозлем Кюлджева от Медицински университет – Пловдив.

Новост е, че те ще бъдат без ресори, като това, което заляга в основната им функция е да бъдат запознати в най-висока степен с цялостната дейност на представителството и да бъдат готови за реакция във всеки един момент.

За главен секретар на организацията беше гласувано доверие на Константина Каракадиева от Медицински университет – Плевен, а за водещ на Общите събрания на НПСС беше преизбран Станимир Бояджиев от Русенски университет.

Структурата на организацията бе допълнена от петима съветници по ресори, по предложение на председателя на НПСС, които да развиват дейността съответно в пет направления от първостепенна важност за студентското самоуправление и за оперативността на представителството.

В този състав влизат:

– Ангел Стойков от Университет за национално световно стопанство – съветник по научно-изследователската дейност;
– Божидар Касабов от Медицински университет „Проф. Параскев Стоянов“ – съветник по здравеопазването;
– Лидия Даскалова от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – съветник по социално-битовите въпроси на учащите;
– Петър Стефанов от Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – съветник по културно-масовите мероприятия;
– Станимир Бояджиев от Русенски университет „Ангел Кънчев“ – съветник по международната дейност и сътрудничество.С изключително присъствие от 48 висши училища – 46 присъствено и 2 в онлайн среда, Общото събрание на Национално представителство на студентските съвети избра на 19 Февруари 2022 година в Камерна зала на Национален студентски дом, Председател за мандат 2022 – 2024 година. Даниел Парушев е новият Председател на НПСС, който организацията избра на отчетно-изборното си събрание, състояло се в залата на Националния студентски дом в София. Той получи пълната подкрепата на всички делегати от Общото събрание.

В рамките на Отчетното-изборно събрание беше избран нов Изпълнителен съвет, който ще подпомага работата на Председателя и ще води оперативната дейност на организацията. Членове на колективния орган са:
1. Даниел Парушев – представител на Университет за национално и световно стопанство, който като Председател на НПСС влиза по право.
2. Дeлян Плачков – Висше училище по агробизнес и развитие на регионите.
3. Нора Ангелова – Химикотехнологичен и металургичен университет.
4. Симона Михайлова – Международно висше бизнес училище.
5. Илиян Кордев – Технически университет – София.
6. Мая Минкова – Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“.
7. Виктория Палигорова – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
8. Розалия Кънева – Технически университет – Варна.
9. Преслава Петранова – Национална художествена академия.

Общото събрание на НПСС определи и Контролен съвет на организацията, който ще следи за законосъобразността на решенията и всички дейности, които са свързани с работата. Съставът му е както следва:
1. Мартина Стоянова – Академия на МВР.
2. Стоян Иванов – Нов български университет.
3. Станислава Ризова – Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“.
4. Стела Хаджиева – Стопанска академия „Д. Ценов“.
5. Веселина Стефанова – Технически университет – Габрово.

В рамките на мандата ръководството на НПСС взе решение да бъде открито ново звено, което да се ангажира с медийното отразяване на дейностите на организацията и студентските съвети. За главен редактор на медията беше определена Емилия Хинкова от Университет по архитектура, строителство и геодезия.

За представители в екипа, който ще отговаря за международните контакти на организацията в Европейския студентски съюз бяха избрани Симона Михайлова от Международно висше бизнес училище и Нора Ангелова от Химикотехнологичен и металургичен университет.

Сред обсъдените теми на заседанието бяха още и подпомагането на студентите от Украйна в България, ремонтните дейности в студентските общежития, както и изпращането на покани от студентските съвети на всяко висше училище до НПСС за гостуване на щанд за популяризация на представителството сред студентите.

Бяха коментирани и две от предстоящите събития за организацията в близките седмици, а именно Зимен университет и Студент на годината.