Семинар за дигиталните медии в обучението за равенство

Един интересен семинар за преподаватели, които използват съвременните медии в образованието или обучението се състоя наскоро в Студентския дом. Интересен и за тези, които ще разработват дигитални продукти и медии, включително журналисти и създатели на съдържание.

 • Разбирането на равенството между половете е важно условие за интегрирането на млади мигранти живеещи в европейските страни.
 • Равенството на половете е принцип, който трябва да се утвърждава и от медиите, включително цифровите.
 • Работата в разнородна група обучаеми и използването на дигиталното видео за приобщаване е друга интересна тема.

Настоящото събитие представи иновативни обучителни продукти и практически опит по настоящите три теми, свързани с равенството и интеграцията на млади хора.

Студентско общество за компютърно изкуство /СОКИ/, http://scas.acad.bg, чрез своите центрове в Национален студентски дом (Национален студентски център за информация и кариерно развитие, Център за компютърни изкуства и съвременни медии в образованието) и Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, МОН, (http://coiduem.mon.bg/), в партньорство с редица организации, организира семинара за представяне на различни проекти и техните продукти и приложения в сферата на интеграцията на млади хора от различни социални групи, равенството между половете при обучението на младежи и при създаване на дигитални продукти (в дигиталните медии).

Целта на семинара бе да се обмени опит между участващите и да се насърчи използването на съществуващите образователни продукти. Партньорите и участниците са утвърдени институции и организации в областта. Програмата представи редица интересни проекти и образователни инструменти (достъпни безплатно) като:

 • MyGenderRights: mygenderrights.org, продукти в помощ на работещите с млади непридружени мигранти
 • Like Gender Equality: likegenderequality.org, продукти в помощ на създателите на дигитално съдържание, относно половото равенство
 • Inclusive Digital Video Training in Youth Work (InDVT), inclusivevideo.org , продукти за обучители и уители, за приобщаващо обучение при работа в разнородни групи проекти на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), http://coiduem.mon.bg/
 • Проекти на възпитаниците на ТУ-София, http://career-alumni.tu-sofia.bg/

Участващи и партниращи организации:

 • Студентско общество за компютърно изкуство /СОКИ/
 • Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)
 • Център „Кариера и възпитаници (алумни)“ на ТУ-София
 • Държавна агенция за закрила на детето
 • Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет
 • Национален студентски дом