Център за международно студентско сътрудничество

За центъра:

Центърът за международно студентско сътрудничество към Академичното дружество за международно развитие (АДМР) е организатор на срещи, конференции, кръгли маси, семинари, реализира дългосрочни програми и проекти за студенти и младежи в подкрепа на доброволчеството, насърчаване на международното студентско сътрудничество и оказване на подкрепа при дипломиране и следдипломна квалификация.


Контакти:

  • Офис/зала: ет. II, ул. „Аксаков“ №13
  • Приемно време: 9.00-18.00 ч.
  • Телефон за връзка: + 359 888 49 83 76
  • Eлектронна поща: admrsh7@gmail.com
  • Интернет страница:
  • Лице за контакт: Мария Великова

Студентска организация:

  • Академично дружество за международно развитие

Галерия:


Допълнителна информация:

Академичното дружество за международно развитие (АДМР) е неправителствена организация, учредена през 1999 г. Стартира дейността си през същата година с проект, насочен към младите хора и възможностите, които се откриват пред тях след “падането на желязната завеса”.

Основните цели на организацията са свързани с подкрепа на младите хора и създаване на възможности за успешен старт в живота, помощ в полза на студентите и активно учащите и подпомагане на социално-икономическото развитие на България. В дейностите, с които се ангажира организацията, преобладаващо внимание са обръща на: идентифициране и адресиране на нуждите на младите хора в обществото; прилагане на успешни световни и европейски практики за работа с младежи; създаване на центрове и инициативни групи за получаване на по-добро образование и повишаване жизненото равнище на студентите.

Сдружението e организатор на срещи, конференции, кръгли маси, семинари, реализира дългосрочни програми и проекти за студенти и младежи в подкрепа на доброволчеството, насърчаване на международното студентско сътрудничество и оказване на подкрепа при дипломиране и следдипломна квалификация. В рамките на дейността са обхванати над 1000 студенти и младежи, на които е оказана експертна подкрепа и съдействие.

В последните три години АДМР активно развива международна кампания за разясняване на възможностите и потенциала за използване на отпадъците, представяне на ползите от разделното събиране, от рециклирането и повторната им употреба. Създадена е младежка мрежа за обмен на информация и общи действия за намаляване количествата на генерираните и на депонираните отпадъци.

В ход е инициативата „Да помогнем на Земята да диша! Биологичното земеделие – ползи и възможности“, целяща да представи ползите от практикуване на биологично земеделие и консумацията на биопродукти, повишените възможностите за алтернативна заетост сред младото поколение; повишаване на екологичното мислене и поведение, разумно използване и опазване на природните ресурси.