РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

За центъра:

Националният център за студентско сътрудничество работи по осъществяването на основните цели на Националното представителство на студентските съвети, а именно: реализиране на правата на студентското самоуправление; защита на социалните интереси на обучаващите се във ВУ; провеждане на културна, спортна, научна, творческа, междууниверситетска и международна дейност, които създават предпоставки за повишаване капацитета на знанията и уменията на студентските представители по университетски центрове в цялата страна.


Контакти:

  • Офис/зала: 411 и 513 (студентска приемна)
  • Приемно време: 09:00 – 17:00 ч.
  • Телефон за връзка: 0889 024 849; 02 4414 990
  • Eлектронна поща: admin@npss.bg
  • Интернет страница: http://www.npss.bg
  • Лице за контакт: Мариян Ников, администратор

Студентска организация:


Галерия:


Допълнителна информация:

Функционирането на Студентските съвети като институция във Висшите училища (ВУ) започва в началото на 90-те години на 20-ти век. До 1989 година единствената студентска организация, която е съществувала, е Комсомолът. След нейното разпадане се появяват множество други студентски обединения като общото между всички тях е, че са нестабилни и с кратък живот, действащи в изключително трудната социална, икономическа и политическа обстановка. По-късно, за да се изясни въпросът с представителността на студентите, се стига до идеята да се узакони съществуването на единен Студентски съвет. Основната цел е неговите членове да бъдат легитимно избрани представители на студентите във Висшите училища.

Поправката в Закона за висшето образование е внесена за гласуване и приета от Народното събрание през 1996 г. Основната функция на тази поправка е да установи легитимността на студентското представителство пред ръководствата на университетите и пред Министерството на образованието и науката. Идеята за създаването на тези студентски обединения е да представляват и изразяват мнението на студентската общност пред ръководствата на Висшите училища. След промените в Закона за висше образование през 1996 година Студентските съвети се институционализират като задължително звено във всеки университет. Правата и задълженията на Съвета се регламентират в Закона за висше образование. Ключов момент в създаването на Студентските съвети изиграват протестите през 1997 г. В основата на гражданското недоволство стоят активните и мотивирани студенти, готови да се поставят срещу статуквото на действащото държавно управление.

През март 2000 година, след поредни промени в Закона за висше образование, в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов се провежда Учредително събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република България. Идеята за създаване на организацията е да обединява студентските лидери и да създава партньорство между тях. НПСС представлява най-голямото обединение в студентската младеж, чиято цел е да бъде представителна функционалност на обучаващите се над 235 хиляди студенти в страната. Сред основните приоритети на учредителите при сформиране на този мащабен форум са търсени допирни точки за общи идеологии при сформирането на национални студентски и младежки политики.

НПСС е единственият законоустановен национален орган за защита правата и интересите на студентите, курсантите, специализантите и докторантите в акредитираните Висши училища в страната. НПСС се състои от делегирани представители на Студентските съвети от всички ВУ в България. НПСС има за главна цел утвърждаването на Студентските съвети като основни и значими партньори на ръководствата на Висшите училища в стремежа им за развиване на качествено европейско образование с висока степен на практическа насоченост. За тази цел, организацията работи активно за създаване на устойчиви политики и капацитет сред Студентските съвети, насърчавайки ги да действат в посока повишаване качеството на образование, подобряване връзката преподавател – студент, създаване на предпоставки за израстване на младия научен потенциал на страната в лицето на докторантите, повишаване степента на самоуправление, взаимстване на добри практики в областта на мобилността и развитието на кариерните центрове по места и др.

Един от основните приоритети на НПСС е изграждането и поддържането на активен диалог с държавните институции, отговарящи за политиката на висшето образование в страната. НПСС е член и представител на Европейския студентски съюз (ESU). НПСС работи и партнира активно с Министерството на образованието и науката; Министерството на младежта и спорта; Министерството на труда и социалната политика; Висшите училища; Националната агенция за оценяване и акредитация; Съвета на ректорите; Националния браншов синдикат „Висше образование и наука“ при КНСБ; Българската стопанска камара; Комисията за защита на личните данни и други институции и НПО.