Годишен календар

Националният студентски дом (НСД) е институция от системата на централната изпълнителна власт на Република България, която провежда държавната политика в полза на студентите в извънучебно време чрез организацията и провеждането на дейности на местно, национално и международно ниво в следните направления:

  • Взаимодействие с национални и международни организации;
  • Европейско сътрудничество и интеграция;
  • Социални проекти и подкрепа за студенти в нужда;
  • Кариерно и личностно развитие, в т.ч. улесняване на достъпа до пазара на труда и насърчаване на предприемачеството;
  • Програми и проекти в областта на образованието, науката и културата;
  • Неформално образование и продължаващо обучение;
  • Дигитални изкуства и дигитални технологии;
  • Сценични изкуства, в т.ч. театрални; певчески; танцови;
  • Информационно осигуряване и издателска дейност;
  • Спорт, туризъм и осмисляне на свободното време.

Информация за предстоящите и отминали инициативи от годишния календар може да бъде намерена на Фейсбук страницата на НСД. Заявка за включване на ново събитие може да бъде изтеглена оттук и да бъде изпратена по е-мейл (director@studenthouse.bg) на вниманието на Директора на НСД.Годишен календар 2020

В условията на липса на бюджетна субсидия за развитието на организационна и творческа работа, през 2020 г. Национален студентски дом ще продължи да развива и реализира разнообразни проекти за студентите и младите хора в своите зали и пространства, инициирани както от ръководството на институцията, така и от партньорски обществени, културни и академични организации, от студентите и националните студентски организации, чиито предложения за инициативи съставляват неразделна част от договорите за съвместна некомерсиална дейност и поддръжка на Центрове за студентски услуги в сградата на НСД.

НСД ще координира и подпомага приоритетно организацията на собствени и съвместни дейности, заложени в ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА, както и други проекти, подадени и утвърдени по надлежния ред през годината.


Архивни годишни програми и отчети за дейността: