Стартира резидентска програма за млади творци

ЗА ПРОГРАМАТА

Програмата „StART-Up“ е първата инициатива от резидентен тип в историята на Националния студентски дом, създаден през 1933 г.

Участниците в програмата ще разполагат с постоянен достъп до базата на Национален студентски дом по време на съответните обучителни ателиета („Eтап I“ с продължителност 3 месеца), както и за подготовката, координацията и реализацията на селектираните на Етап I творчески проекти („Eтап II“ с продължение 6 месеца). 

Избраните проекти ще получат финансова подкрепа за тяхната реализация в размер на до 4000 лв., която ще се основава на предхождащото ги задълбочено планиране. За успешната си реализация, проектите ще разчитат на прилагането на придобитите от проектните ръководители знания и умения.

В рамките на планираните подготвителни и представителнисъбития, така и през останалото време на програмата, на разположение на участниците ще бъде пространство тип „co-working“, което e обособено в сградата на Студентския дом специално за целите на проекта в началото на 2022 г.

Мултидисциплинарният характер на обучителната фаза на резидентската програма (Eтап I) гарантира, че между резидентите и менторите по програмата ще се формират синергии, които не могат да бъдат постигнати в рамките на профилираните университетски програми или чрез курсове за продължаваща квалификация, предлагани в рамките на съответните гилдии.

Практическият компонент на програмата (Eтап II) спомага не просто за развитието на обещаващи млади творци и техните проекти, но и за осъществяването на търсената „пресечност“ между приоритетите на спонсора на проекта – Фондация „Лъчезар Цоцорков“. В рамките на обучителните ателиета ще бъдат разработвани, консултирани и подкрепени такива проекти, които:

  • Насърчават местното икономическо развитие;
  • Съхраняват българското културно наследство и осигуряват достъп на хората до него;
  • Представляват инструмент за създаване на диалог около належащи социални проблеми.


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ЕФЕКТИ

За крайните бенефициенти:

а). За участници в резидентската програма за млади творци на НСД „StART-Up“ ще бъдат привлечени след кандидатстване по документи общо 10 студенти или наскоро завършили млади творци от цялата страна, които в резултат от участието си в програмата ще преминат през обучителен курс в сферата на културния мениджмънт и предприемачество.

б). 5 от участниците в резидентската програма – успешно защитили своите проектни предложения на финала на обучителния етап, ще сключат договори за финансиране на авторските си творчески инициативи, които ще бъдат реализирани като пряк резултат от проекта в рамките на Етап II от резидентската програма.

За академичната и културна общности:

а). Ще бъде разработен, приложен и споделен за мултипликация от заинтересованите страни от академичния и културния сектор пилотен модел на резидентска програма от хибриден тип, която съчетава творчески, обучителен и предприемачески елемент.

б). Ще бъде генерирано обучително съдържание в сферата на културния мениджмънт и предприемачество, което ще бъде споделено с отворен достъп онлайн.

За широката общественост:

а). Ще бъде разработена и реализирана премиерно авторска творческа продукция, която ще утвърди имената на петима стартиращи творци.

б). Творческата продукция ще бъде представена в читалища от цялата страна като по този начин се създадат нови публики за съответните културно-просветни читалищни институти, които са във фокуса на организаторите и спонсорите на програмата от Национален студентски дом и Фондация Лъчезар Цоцорков.


ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ

Страница на резидентската програма на сайта на НСД с линк към форма за кандидатстване в периода 20.06 – 31.07
научна статия, посветена на концептуалните аспекти на резидентската програма на нсд, на тема: „Резидентски модел за развитие на предприемачески нагласи и мениджърски умения в млади творци от различни креативни индустрии“


ОРГАНИЗАТОРИ И СПОНСОРИ

За Национален студентски дом:

Национален студентски дом е един от най-старите и същевременно с това – един от най-актуалните културни и просветни центрове у нас – с уникална история и призвание. Историята на Дома датира още от академичната 1903/04 г., когато като гражданска инициатива започва десетилетна фондонабирателна кампания за неговото построяване. Тази кампания е живата история на студентската и обществена взаимопомощ у нас. Тя ангажира хиляди студенти по света и у нас, държавници и общественици.

Към 2022 г. Студентският дом функционира като обединително академично и творческо пространство, където среща намират опитът на националните студентски организации, традициите на дългогодишните самодейни формации към НСД, амбицията на формалните и неформални младежки общности и независими творчески колективи от страната и чужбина. За дейностите на всички тях има място в отворената програма и в пространствата на Студентския дом, които олицетворяват единството в многообразието.

За Фондация Лъчезар Цоцорков:

Семейната Фондация „Лъчезар Цоцорков“, основана през 2019 г., е частна фондация, чиято основна цел е да допринася за благополучието на българското общество, чрез подкрепа за културата и развитие на талантите, насърчаване на иновациите и постиженията в образованието и здравеопазването, както и чрез подпомагане на деца в неравностойно положение. Фондацията е създадена в чест на вдъхновяващия лидер и голям българин, който вярваше, че смисълът на човешкия живот е да оставим света по-добър след себе си.

Проф. д-р Лъчезар Димитров Цоцорков (16 октомври 1945 г. – 16 май 2017 г.) е родом от Панагюрище. Като далновиден мениджър и визионер за модерното развитие на българската минерално-суровинна индустрия, над 30 години е начело на „Асарел-Медет“ и над 25 години председателства Българска минно-геоложка камара. Носител е на най-високото държавно отличие – орден „Стара Планина – първа степен“ и на много национални и международни награди, сред които е призът „Мениджър на годината`2009“. Обявен е за почетен гражданин на гр. Панагюрище и на гр. Стрелча. Като един от най-големите български дарители и меценат на българската култура многократно е удостояван с наградата „Златен век“ от Министерството на културата.

Подкрепата на Фондация Лъчезар Цоцорков по резидентската програма на НСД е в размер на 32,000 лв.