52 позиции за студентски практики разкрива Студентският дом

В отговор на разразилата се криза с пандемията от COVID-19 и негативните последици, които тя има върху образованието и възможностите за професионално развитие на българските студенти, ръководството на Национален студентски дом взе решение да разкрие над 50 платени стажантски позиции по програма „Студентски практики – Фаза 2“, финансирана по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ със средства от Европейския съюз. По този начин НСД ще даде възможност за развитие в извънучебна среда на бакалаври и магистри от всички професионални направления по които обучават акредитираните висши училища у нас.

Кандидатстването е вече отворено и се осъществява след регистрация на портала на програма „Студентски практики“. Практиките са с продължителност от 240 астрономически часа – време за практическо обучение, което може да се разпредели и оползотвори за изпълнение на поставените задачи в срок от до 6 месеца от началото на съответната практика. Началото ще бъде поставено през м. юни в съответствие с развитието на епидемичната обстановка в страната.

Съгласно Постановление № 65 на Министерски съвет от 5 април 1999 г., Националният студентски дом е със статут на второстепенен разпоредител с бюджет към Министерството на образованието и науката, който изпълнява държавната политика в подкрепа на студентите в извънучебно време като организира и подпомага дейности в областта на културата, образованието и науката, личностното и професионалното развитие на студентите, пълноценното оползотворяване на свободното им време в т.ч. чрез различни форми на спорт, отдих и туризъм.

В тази връзка, практикантите в Национален студентски дом ще бъдат ангажирани с реализацията на практически проекти от интерес за тяхното академично и кариерно развитие, които ще могат да включват, без да се ограничават до: организирането на академични и обществени събития по специалността – практически семинари, научни конференции и форуми; планирането и изпълнението на информационни кампании; провеждането на социологически, маркетингови и др. проучвания; изготвянето на анализи и прогнози; дейности по компетентност, свързани с развитието на академичната, икономическа и културна среда след края на кризата.

JA
Стажанти и практиканти в Национален студентски дом – 2018 г.

Целта на прилагането на този либерален подход за организация на практиките, при който студентите сами задават концепцията за проект по който ще работят, е свързана с желанието на Национален студентски дом по този начин да бъдат компенсирани пропуснатите възможности за обогатяване на академичния живот по университети в следствие на прекратяването на присъствената форма на обучение. Традиционно, висшите училища създават среда и условия за личностно и кариерно  развитие на своите студенти извън аудиторийните занимания. Тъй като това няма как да се случи със същия интензитет през настоящата академична година, ръководството на НСД ще се опита да компенсира този вакум с помощта на своите практиканти, всеки от които ще ръководи свой собствен практически проект. Предложения и запитвания по темата могат да бъдат отправяни на director@studenthouse.bg.


Списъкът съдържа общо 52 позиции за практиканти, консолидирани в 20+ на брой обяви по области на висшето образование. Групирането на няколко различни професионални направления в рамките на една обща обява няма отношение към индивидуалните проекти, които ще се изпълняват.