Пътна карта за сцените на НСД

Във връзка с писмо на гл. секретар на МОН от 25.10.2018 г. в отговор на писмо на директора на НСД от 20.09.2018 г. с искане за включване в инвестиционната програма на МОН на проект за цялостен ремонт на голямата и камерната зали в сградата на Студентския дом, Директорът на НСД нареди следното:

  1. Да бъде сформирана работна група към директора на НСД с участието на експерти от МОН, представители на НПСС, дейци на културата и изкуството в т.ч. представители на Съвета и Експертната комисия към НСД, архитект, специалист-технолог, инженери по различните специалности и др. представители на заинтересованите страни със задача изготвяне на техническо задание за основен ремонт на сградата на Студентския дом и привеждане в съответствие със съвременните изисквания на залите и помещенията към тях.

1.1. Работната група да изготви цялостна концепция за дейностите и проявите, които се предвижда да бъдат реализирани във всяка зала и помещение, с оглед изготвяне на възможно най-детайлно и подробно техническо задание за проектиране.

1.2. Изготвеният през 2002 г. работен проект за възстановяване на голямата зала, както и идейният архитектурен проект от 2017 г., изготвен от студенти от УАСГ по инициатива на НПСС, да послужат като основа за обсъждане на вариантите за основен ремонт.

1.3. Заявки за участие в дейността на работната група от представители на заинтересованите страни да се приемат по е-мейл на director@studenthouse.bg до 26.11.2018 г., а  първото заседание на работната група да се проведе не по-късно от края на м. ноември 2018 г.

  1. Да се възложи на експерти, лицензирани за извършването на този тип услуги, направата на обследване на техническите характеристики и на енергийната ефективност на сградата на НСД на пл. „Народно събрание“ №10 (прибл. 6550 кв. м. по документи за площта на помещенията).

2.1. Да бъде съставен технически паспорт с препоръки по отношение конструктивната устойчивост на сградата на НСД.

2.2. Да бъде издаден енергиен сертификат на сградата на НСД.

2.3. На заинтересованите лица по т. 2.1 и 2.2 да се предостави достъп за оглед и достъп до цялата документация за сградата на Студентския дом.

2.4. Оферти за извършването на услугите по  т. 2.1 и 2.2 да се събират по е-мейл на director@studenthouse.bg до края на м. ноември 2018 г.

  1. След изготвянето на технически паспорт, енергиен сертификат и техническо задание за основен ремонт на сградата на Студентския дом, да се проведе обществена поръчка за избор на проектантски колектив.
  2. Паралелно с подготовката за разработване на нов инвестиционен проект, работната група по т. 1 да разгледа въпроса с финансирането на същия – като част от инвестиционната програма на МОН или по конкретни национални и европейски източници като Фонда за устойчиво градско развитие (ФУГР). Групата да излезе с конкретни предложения и план-график за реализирането на инвестиционния проект.

    Заповед № РД 51 от 12.11.2018 г. / ел. № РД 1 от 12.11.2018 г.