Отворен университет в НСД

Инициативата „Отворен университет“ цели да даде трибуна на успешни български студенти, на студентски организации и на представители на широката общественост, които биха желали да организират публични лекции, практически работилници и отворени семинари от академичен и професионален интерес за студентската общност в страната в партньорство с Национален студентски дом.


Какво е „Отворен университет“?

Неформална поредица от отворени за студентите обучителни събития с академичен или приложен характер, които се провеждат в Национален студентски дом, регулярно в рамките на академичната година и извън нея.


Кой може да организира събитие от „Отворения университет“?

Всеки студент, студентска или друга организация с академична цел. Събитията следва да бъдат с отворен достъп. Партньорите попълват Заявка за събитие.


Кой може да участва в събитие на „Отворения университет“?

Лекциите, семинарите и работилниците в рамките на инициативата са с безплатен вход. При наличието на незапълнен от студентската общност капацитет, всеки гражданин би могъл да вземе участие в тях.


Къде мога да следя за събитията на „Отворения университет“?

Информация за всички събития в рамките на инициативата се публикува на Фейсбук-страницата на Националния студентски дом. Събитията се провеждат в рамките на наличните зали, дати и часове.


Къде мога да получа допълнителна информация?

  • director@studenthouse.bg
  • Национален студентски дом, пл. Народно събрание 10, кабинет 414
  • г-жа Росица Пенева – специалист, тел. 02 987 22 86