Гледка от Национален студентски дом

арх. Станчо Белковски

СТУДЕНТСКИ ДОМ

Изграждането му е предстояще, липсата на средства, едва ли биха позволили това, ако в момента не се разчита на подкрепата на цялото студентство, организирано вече така добре в една обща световна организация. В другите страни, на първо място Германия, строежът на тия домове е вече почти изпълнена мечта, а от балканските народи Гърция притежава вече разкошен пететажен студентски дом. Тая наша съседка, известна със своята частна благотворителност е успяла и в това дело, пак благодарение на същата тая частна благотворителност, да даде на своята студентска младеж стряха, под която да крепне и се чувства единна без разлика на политически и обществени възгледи. Безспорно, че положението на една Гърция, наредена с победителите, не е същото, както и нашето, нито пък гръцката частна благотворителност може да се сравни с българската, но затова пък нашият дух е по-крепък и по-устойчив. Това, което ни липсва в средства, ние ще трябва да получим чрез настойчивост и твърдо решение да изкараме докрай добре замисленото дело.

Съзнали веднъж нуждата да се сдобием и ние със Студентски дом, трябва да ни е ясно, какво нещо представлява от себе си той и как е разрешена вече тая архитектурна задача другаде. В случая ще се има предвид Германия, където при едно пътуване с научна цел в края на миналата и началото на тая година, по искане на БНСС проучих въпроса на самото място и посетих редица такива студентски домове.

Студентският дом е рожба на движението за взаимопомощ и то на цялото студентство, състоящо се от истински способни младежи, търсещи наука, безразлично дали са от град или село, бедни или богати, привързани към родното с любов и беззаветна преданност.

Той е рожба на професорите и на всички истински приятели на студента, които в неговото изграждане намират практически осъществена своята подкрепа. Той е Домът, който свободно и непринудено трябва да обединява всички студенти и то не като официален и държавен институт, а като общо тяхно жилище. Естествено е, че здравата основа е домакинската взаимопомощ изразена в получаване на изобилна, здрава и ефтина храна, съчетана с удовлетворяването на ежедневните изисквания на живота. Трябва дебело да се подчертае, че тоя Дом е най-напред в помощ на действително икономически притеснения от живота студент. И затова в него трябва да се даде възможност и простор на живота във всичките му прояви. Тук трябва да има място за другарски срещи, читални, стаи за занимание, както и възможност за свободно умствено развитие в най-широкия смисъл на думата. Студентският дом ще служи най-напред на тия, които грижите на живота най-тежко притискат и които под тежестите на тия грижи са вдигнали ръце от всичко и всички, и които естествено завинаги са отчуждени от едно истинско членуване и в академическия живот.

Така се рисува в кратце животът в германските студентски домове. Построените вече такива са доказали каква роляте действително изпълняват в това отношение и какъв могъщ център на духовна обмяна могат да бъдат те. Чрез едно общо сътрудничество на професори, студенти и общественици, се цели житейска зрялост и широта в мирогледа. За задоволяването на тия нужди германските студентски домове са достатъчно големи. Макар и икономично строени, те съдържат нужните помещения и винаги са толкова големи, колкото е необходимо, според числото на студентите там, гдето се строят. Не може да изпълни назначението си един студентски дом, който във важните часове на деня е изпълнен със студентии където те се чувстват притеснени. Престояването в такъв дом не е никаква почивка, нито пък той би дал възможност за някаква работа. Дадените пари за такива домове са хвърлени, тъй като вместо пестеливост се постига обратното ней. Те са разположени близо до университетите и спортните плацове и обикновено обемат следните групи:

1). Клубни и салонни помещения с кухня и стаи за домакински нужди.

2). Канцеларии за управата на сградата, каса, стаи за студентските организации, лекар и пр.

3). Помещения, в които студентите могат да упражняват занятия, които биха улеснили материалната им издръжка.

Според нуждата и мястото може още да има:

4). Няколко стаи за пренощуване на гости и студенти, помагачи в стопанисването на дома. Постоянните жилищни стаи за студенти се избягват, тъй като обитателите им често превземат целия дом, чувствайки се ден след ден все повече негови господари и по такъв начин отчуждавайки другите студенти от него и

5). Зали и места за спорт.

Това всичко е резултат на няколко годишното развитие на немските студентски домове. В тях напоследък се разширяват особено много клубните помещения, винаги мебелирани с изобилно количество меки и удобни мебели. Ресторантът и залите към него грижливо се съединяват с подходящ двор, гдето те през лятото получават едно уместно естествено разширение.

Още много би могло да се пише по уредбата на тия домове, които за германския архитект са вече оформени задачи, със своя външна и вътрешна структура. За нас остава да вземем само ценното и приспособимо за нашите условия, като оставим времето и живота да искат своето. Най-близък по тип и най-интересен се явява германският дом , поради особено сходната съдба, предизвикана от войната на нашия и германския народи. Колкото до нуждата да имаме и ние Студентски дом, тя отдавна се схвана от всички у нас, тъй като, както споменахме вече, тия домове са особено нужни за отрупаното с грижи бедно студентство, което у нас е в най-голям процент.

Нашият Студентски дом не ще се издигне лесно, също така, както и немските студентски домове не са се издигнали лесно. Но широката подкрепа на частни лица, организации, общество и държава ще даде своя резултат. Така, не е далеч деня, когато и нашето студентство ще им своя собствен Дом, който в живота му ще изиграе същата роля, каквато собственото жилище играе в живота на отделното семейство.


в. Студентска борба, бр.9, 1. 03. 1930

 
 
© Национален студентски дом