Гледка от Национален студентски дом

 

 

Правилник

за устройството и дейността на Национален студентски дом

Издаден от министъра на образованието и науката, обн. ДВ, бр. 51 от 21.06.2005 г., изм. ДВ бр. 29 от 16.04.2010 г.

РАЗДЕЛ І - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се уреждат устройството, дейността и организацията на работа на Националния студентски дом (НСД).

Чл. 2. (1) Националният студентски дом е юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията за:

1. организиране и подпомагане дейности на студентите в областта на европейската интеграция, изкуството, културата, образованието и науката;

2. предоставяне на информация и съдействие на студентите за намиране на работа, за упражняване на спортни занимания, отдих и туризъм;

3. разработване на проекти, свързани със социалната интеграция на студенти в неравностойно положение и професионалното развитие на студентите.

(2) Националният студентски дом има обща численост на персонала 4 щатни бройки, в това число директор.

(3) Националният студентски дом е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на образованието и науката.

РАЗДЕЛ ІІ - СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. (1) Националният студентски дом се ръководи и представлява от директор.

(2) Директорът се назначава от министъра на образованието и науката.

(3) Директорът на НСД се подпомага в дейността си от съвет на НСД и от експертна комисия.

Чл. 4. (1) Директорът:

1. представлява НСД лично или чрез упълномощен от него служител;

2. ръководи, организира и контролира цялостната дейност на НСД;

3. разпорежда се с финансовите средства на НСД и носи отговорност за тяхното законосъобразно и целесъобразно разходване в съответствие с действащата нормативна уредба и разпоредбите на правилника;

4. изготвя правила за условията и реда за ползване на помещения и площи в сградата на НСД от студентски организации и за финансово подпомагане на студентски дейности;

5. утвърждава длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите, длъжностните характеристики на работещите в НСД, както и правилник за вътрешния ред на НСД;

6. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи в НСД по трудово правоотношение;

7. изготвя проект на бюджет на НСД и го представя за утвърждаване от министъра на образованието и науката;

8. командирова в страната и в чужбина служители, работещи в НСД;

9. сключва договори, свързани с осъществяване дейността на НСД.

(2) Директорът представя ежегодно до 31 март на министъра на образованието и науката доклад за дейността на НСД.

Чл. 5. При осъществяване на дейността си директорът издава индивидуални административни актове.

Чл. 6. Правомощията на директора в негово отсъствие се упражняват от определен с негова писмена заповед служител.

Чл. 7. (1) Съветът е съвещателен орган към НСД, който:

1. участва в разработването на годишната програма на НСД;

2. дава мнение за предоставяне на помещенията в сградата на НСД и за развитие на материалната база;

3. обсъжда годишния отчет за работата на НСД;

4. дава мнение за бюджета на НСД;

5. участва в разработването на националната политика за задоволяване на социалните и културните потребности на студентите.

(2) В състава на съвета се включват:

1. двама упълномощени представители на националното представителство на студентските съвети, заявили писмено пред НСД участието си в съвета на НСД;

2. четирима представители на студентски организации, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в областта на изкуството, културата, образованието и науката, заявили писмено пред НСД участието си в съвета на НСД;

3. директорът на НСД.

(3) Съставът на съвета се предлага от директора на НСД и се утвърждава със заповед от министъра на образованието и науката.

(4) Членовете на съвета се определят за срок една година.

Чл. 8. (1) Съветът на НСД заседава най-малко веднъж месечно и се свиква от директора на НСД не по-късно от 5 дни преди датата на заседанието.

(2) Заседанията на съвета са законни при условие, че присъстват 2/3 от членовете му.

(3) Решенията от заседанията на съвета се вземат с обикновено мнозинство.

Чл. 9. (1) В дейността си НСД се подпомага от 5-членна експертна комисия, която:

1. разглежда и дава мнение за проекти и инициативи;

2. дава предложения за развитието на материалната база и дейността на НСД.

(2) Експертната комисия се определя със заповед на директора и в нея се включват петима експерти в областта на изкуствата, науката, информацията, правото, туризма и спорта.

(3) Членовете на комисията се определят за срок една година.

Чл. 10. (1) Експертната комисия заседава най-малко веднъж месечно и се свиква от директора на НСД не по-късно от 5 дни преди датата на заседанието.

(2) Заседанията на експертната комисия са законни при условие, че присъстват 2/3 от членовете й.

(3) Решенията от заседанията на комисията се вземат с обикновено мнозинство.

РАЗДЕЛ ІІІ - ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 11. Издръжката на НСД се формира от:

1. субсидия от държавния бюджет;

2. собствени приходи.

РАЗДЕЛ ІV - ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

Чл. 12. Организацията на работата в НСД се осъществява в съответствие с разпоредбите на правилника.

Чл. 13. Служителите и лицата, работещи в НСД, изпълняват възложените им задачи въз основа на длъжностните характеристики, утвърдени от директора.

Чл. 14. (1) Документите, изпратени до НСД от държавни органи, от юридически или физически лица, се завеждат в канцеларията във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването им.

(2) Изходящите от НСД документи се съставят в два екземпляра, като вторият екземпляр съдържа инициалите и подписа на служителя, който е изготвил документа, като се посочва и датата.

Чл. 15. (1) Работната седмица за служителите на НСД е петдневна с почивка в събота и неделя.

(2) Работното време на НСД е от 9 до 17 ч. и 30 мин. с обедна почивка от 12 до 12 ч. и 30 мин.

(3) Служителите на НСД работят при ненормиран работен ден.

Чл. 16. (1) Размерът на индивидуалните месечни основни заплати на служителите на НСД се определя с индивидуалните трудови договори в рамките на средствата за работна заплата.

(2) Размерът на допълнителното възнаграждение за продължителна работа е 1 % за прослужена година.

(3) Трудовите възнаграждения на служителите се изплащат на две части - до 20-о число на текущия месец аванс, до 31-во число - разликата до пълния размер на трудовото възнаграждение.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. Правилникът се издава на основание чл. 60 от Закона за администрацията във връзка с § 1 от преходните и заключителните разпоредби от ПМС № 65 от 1999 г. за създаване на Национален студентски дом към Министерството на образованието и науката и отменя Правилника за устройството и дейността на Националния студентски дом от 24.07.2000 г.

 

 
 
© Национален студентски дом