Гледка от Национален студентски дом

 

 
Постановление №65

от 5 април 1999 г.

за създаване на Национален студентски дом

към Министерството на образованието и науката

(Публикувано в. "Държавен вестник", бр.34, 13.04.1999 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Създава Национален студентски дом като юридическо лице към министерството на образованието и науката със седалище в София и адрес на управление пл. Народно събрание 10.

(2) Националният студентски дом е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Чл. 2. Националният студентски дом организира и подпомага дейности на студентите в областта на изкуството, културата, образованието и науката; предоставя информация и съдейства на студентите за намиране на работа, за упражняване на спортни занимания, отдих и туризъм.

Чл. 3. Определя общата численост на персонала на националния студентски дом 6 щатни бройки, в това число директор.

Преходни и заключителни разпоредби:

§ 1. Министърът на образованието и науката в срок до 3 месеца от влизането в сила на постановлението утвърждава правилник за устройството и дейността на Националния студентски дом .

§ 2. Министърът на образованието и науката в срок до един месец от влизането в сила на постановлението да предостави за управление по реда на чл. 8, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост на Националния студентски дом сградата на пл. Народно събрание 10.

§ 3. Отменят се чл. 1, 2 и 3 и §2 от допълнителните разпоредби на Постановление №233 на Министерския съвет от 1991 г. за откриване на извънбюджетна сметка към Министерството на образованието и науката ( обн. ДВ, бр. 103 от 1991 г.; изм. бр. 2 от 1995 г.).

§ 4. Постановлението се издава на основание чл. 105, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 60 от Закона за администрацията.

§ 5. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката.

 
 
© Национален студентски дом